SÚŤAŽ O LOGO NÁRODNÉHO STRETNUTIA MLÁDEŽE P18 V PREŠOVE

Súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisujú verejnú súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Cieľom je vytvoriť dynamickú, mládežnícku a modernú značku. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade).

Národné stretnutie mládeže v Prešove má svoju oficiálnu skratku - P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom sa bude konať - Prešov - a dvojčíslie kalendárneho roka Národného stretnutia mládeže. Zároveň predstavuje počiatočné písmeno krajiny najbližších Svetových dní mládeže. Práve v Prešove sa začnú chystať mladí do Panamy. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili v októbri 2016 biskupi Slovenska.

Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžu záujemcovia posielať do piatku 30. júna 2017 na adresu: mladez@kbs.sk. Zaslaním návrhu do súťaže sa autor loga automaticky zaväzuje k súhlasu s podmienkami súťaže, s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a s používaním loga organizátormi P18.
Výherca súťaže získa symbolických 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Odmena bude víťazovi odovzdaná v čase konania P18 v Prešove. Autorovi víťazného loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bude zároveň ponúknutá spolupráca na grafickom prevedení brožúrky - sprievodca pre pútnikov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Organizátor a zadávateľ súťaže

Oficiálnym organizátorom a zadávateľom verejnej súťaže je Rada pre mládež a univerzity KBS. Poverila Komunikačný tím P18, aby súťaž oznámil, koordinoval a vyhlásil víťaza.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove nadväzuje na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa konalo v roku 2013 v Ružomberku, a na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015). Prvé podujatie bola alternatíva pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže do Ria de Janeira. Na druhom podujatí sa oficiálne začali mladí pripravovať na Svetové dni mládeže v Krakove (2016). Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove otvorí prípravy na Svetové dni mládeže v Paname. Podujatie priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže - stretnutie mladých z celého sveta so Svätým Otcom.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v lete 2018. Oficiálna príprava, ktorá bude spojená aj s tematickou duchovnou prípravou (s názvom "Odvážny rok"), sa spustí v septembri 2017.

2. Témy loga

Myšlienka Národných stretnutí mládeže vznikla po vzore Svetových dní mládeže. Ich téma v roku 2018 je "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1, 30). Táto téma bude aj témou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Jeho cieľom je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou a okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

Téma "putovania" a ciele môžu byť inšpiráciou pri tvorbe nového loga. Návrh môže zohľadniť aj ústrednú tému duchovnej prípravy na P18 - odvahu. Inšpirovať sa je tiež možné oficiálnymi symbolmi mesta Prešov (k dispozícii na webstránke www.presov.sk). Odporúča sa poslať verziu loga s textom "Prešov" a bez textu "Prešov". Obsah loga musí tvoriť text skratky P18.

3. Účastníci súťaže

Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môže poslať ktokoľvek. Zaslaním návrhu do súťaže sa autor loga automaticky zaväzuje k súhlasu s podmienkami súťaže, s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a s používaním loga organizátormi P18.

4. Požiadavky

Návrh loga musí byť originálnym dielom autora. Odporúčame sa inšpirovať témou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Obsahovať môže napríklad aj nejaký mariánsky prvok či prvok vyjadrujúci kresťanského ducha celonárodného podujatia a mesta, ktoré ho privíta. Ďalej sa požaduje, aby bolo logo príťažlivé, originálne a malo vysokú výpovednú hodnotu. Zároveň hľadáme logo, ktoré bude ľahko identifikovateľné, zapamätateľné, aktuálne, moderné a dynamické. Využívať sa bude na sociálnych sieťach, webstránkach, v televízii a pri rozličných marketingových predmetoch.

5. Podmienky predloženia návrhov

Súťažné návrhy musia byť predložené vo farebnej, jednofarebnej a čiernobielej verzii vo vektorovom (v krivkách), jpg- a pdf- formáte. Autor predloží väčší ako aj najmenší odporúčaný variant vo farebnom a čiernobielom vyhotovení. Organizačný tím si vyhradzuje právo dať návrh spracovať vybranému grafikovi. K návrhu musí byť priložené písomné vysvetlenie loga autora a pripojené osobné údaje autora návrhu (meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický a e-mailový kontakt). Autor s návrhom predloží čestné prehlásenie o tom, že prihlásením práce do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb. Návrh bude akceptovaný, iba ak spĺňa vyššie uvedené požiadavky.

6. Termíny súťaže

Začiatok a oznámenie o súťaži je 9. apríla 2017 (na Kvetnú nedeľu). Návrhy je potrebné poslať na adresu: mladez@kbs.sk do 30. júna 2017.

Oznámenie víťaza a zverejnenie nového loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v septembri 2017 (víťaza bude kontaktovať komunikačný tím P18).

7. Zverejnenie výsledkov

Výsledok súťaže bude zverejnený v septembri 2017.

Komunikačný tím P18 informuje o výsledku víťaza súťaže vopred, pričom si vyhradzuje právo informačného embarga pre média až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže.

8. Hodnotenie, porota a výhra

Návrhy budú posúdené hodnotiacou porotou, ktorá bude zložená zo zástupcov centrálneho tímu P18. Ten si zároveň vyhradzuje právo nevyhodnotiť žiadny z návrhov ako víťazný, ak ani jeden z nich nebude spĺňať potrebné atribúty.

Výherca súťaže získa symbolických 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Odmena bude víťazovi odovzdaná v čase konania P18 v Prešove. Víťazovi loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bude zároveň ponúknutá spolupráca na grafickom prevedení brožúrky - sprievodca pre pútnikov P18 v Prešove.

9. Práva

Víťaz má povinnosť uzavrieť s vyhlasovateľom súťaže zmluvu, v ktorej udelí tímu P18 súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne. Práva na logo bude mať Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Rada pre mládež a univerzity KBS
mladez@kbs.sk